Föreningen Mittlands Stadgar

1. Föreningens namn

Föreningens namn är MITTLAND IDEELL FÖRENING

2. Föreningens ändamål

Mittland Ideell Förening skall aktivt arbeta för utveckling av landsbygden i det geografiska område i Bräcke, Sundsvalls och Ånge kommuner inom vilket Leader Mittland skall bedrivas. Föreningens arbete skall bedrivas med Leadertankens fundament som grund vilket innebär underifrån perspektiv och samverkan i ett jämbördigt partnerskap mellan den ideella, den offentliga och den privata sektorn i området. Föreningens styrelse skall utgöra LAG-grupp (Local Action Group) i Leader MITTLAND.

3. Styrelse

Styrelsen skall ha sitt säte i Ånge kommun.
Föreningens styrelse skall bestå av lägst nio ledamöter, varav den ideella, den offentliga och den privata sektorn skall ha inbördes lika många representanter med en tredjedel vardera från Bräcke, Sundsvalls och Ånge kommuners geografiska områden.
Därutöver utses en person till ordförande.
Styrelsen skall ha lägst nio suppleanter med representativ fördelning på samma sätt som de ordinarie ledamöterna. De ordinarie styrelseledamöterna väljs för en tid av två år på så vis att hälften av styrelseledamöterna avgår växelvis vart annat år. Ordförande och styrelsesuppleanter väljs för en tid av ett år.
Första gången vid ändring av stadgarna kan annan av årsmötet/extra årsmötet beslutad mandattid förekomma.

4. Revision

Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två ordinarie revisorer. Som ersättare skall föreningen ha två revisorssuppleanter. Revisorer jämte suppleanter väljs för en tid av ett år.

5. Medlemmar

Enskild person, företag eller organisation som bor eller är verksam inom föreningens och projektets geografiska område, och accepterar och respekterar föreningens ändamål och stadgar samt årmötets beslut när det gäller medlemsavgift, har rätt att söka och erhålla medlemskap.
Medlemskap beviljas av föreningens styrelse. Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller motarbetarbetar dess syften kan uteslutas genom beslut av styrelsen.

6. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

7. Årsmöte

Föreningens ordinarie årsmöte skall hållas senast före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet skall ske senast tre veckor före årsmötet genom brev till medlemmarna, alternativt e-post med mottagningsbevis.
Extra årsmöte/medlemsmöte sker då styrelsen anser detta erforderligt genom kallelse på liknande sätt senast två veckor före mötet. Styrelsen skall även kalla till extra årsmöte/medlemsmöte om minst en 1/3 del av medlemmarna begär det.
På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma.

a) godkännande av kallelse till årsmötet
b) fastställande av röstlängd
c) val av mötesfunktionärer
d) styrelsens verksamhetsberättelse
e) revisorernas berättelse
f) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
g) fastställande av årsavgift
h) val av ordförande i styrelsen
i) val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
j) val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter
k) val av valberedning
l) förslag från styrelse eller medlemmar. Förslag från medlemmar skall ha inkommit till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

8. Rösträtt

Vid årsmötet, extra årsmöte och medlemsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig.

9. Beslut , omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär det.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig. Inte heller vi val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet. Vid LAG-gruppens beslut om Leaderprojekt skall konsensusbeslut eftersträvas. Kan detta ej uppnås skall beslutet stödjas av lägst tre fjärdedelar av de röstande i partnerskapet för att vinna bifall.

10. Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar fordras beslut på årsmötet. Beslut om ändring av stadgarna är giltigt om det biträtts av samtliga närvarande. Om så icke sker erfordras att förslaget behandlas på ytterligare ett årsmöte eller medlemsmöte och skall då biträdas av minst 2/3 delar av de röstande
För ändring av dessa stadgar fordras beslut på årsmötet. Beslut om ändring av stadgarna är.

11. Upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut på två årsmöten/medlemsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar överlämnas till lämplig organisation som arbetar med landsbygds-utveckling i Mittlandsområdet.
Vid likvidation av föreningen i anslutning till avslutning av Leader Mittland gäller regler för strukturfonder, villkor från offentliga finansiärer samt ingånget avtal med Länsstyrelsen om hantering av Leadermedel.

Dessa stadgar har antagits på konstituerande årsmöte 2004-11-04 och därefter reviderats vid extra årsmöten 2005-09-27 och 2007-12-06