Föreningens medlemmar kallas till Årsmöte torsdag 21 mars kl 18.30 i Bräcke Folkets Hus, Gillestugan. Vid årsmötet skall bl.a. val till LAG-grupp tillika föreningens styrelse göras. Det är fråga om tre ledamöter som ska väljas för en tid av två år, plus tre ersättare från varje kommun som skall väljas för en tid av ett år. Ledamöterna ska även representera ideell, privat eller offentlig sektor.

Mandattiderna utgår för Tommy Westerlund och Mats Hamberg representerande Sundsvalls kommun, Leif Edh, Magdalena Flemström och Karl-Ingvar Ångström representerande Ånge kommun samt Owe Kjellberg,  Yngve Hamberg och Inger Landerberg representerade Bräcke kommun. Förutom dessa skall ny representant från Sundsvalls kommun väljas efter Mats Melin, som avlidit under året, samt tre ersättare från resp kommun som alla har ett års mandattid.

Årsmötet har även att välja ordförande (f.n. Kim G Ottosson), förtroendevald revisor (f.n. Björn Hjortling) och valberedning.

Nomineringar till de val som ska förrättas vid årsmötet kan göras till valberedningen, Margareta Johansson, Indal tel 060 93111, Jörgen Persson, Bräcke tel 0693 16100 eller Anders Jäger, Fränsta tel 0691 30714.

Motioner till årsmötet ska vara Leader Mittland, Box 890  851 24 Sundsvall (epost: leader.mittland@telia.com) tillhanda senast   14 mars 2013.

Årsmöte 2013